MIESIĘCZNIK DLA WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ

Czy zamawiający potrzebują analizy potrzeb i wymagań?

Identyfikacja potrzeb jako warunek prawidłowego przygotowania zamówienia publicznego

Możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb zamawiającego

Dlaczego analizę potrzeb i wymagań powinni sporządzać zamawiający sektorowi

Wskazówki Rady Zamówień Publicznych

CENTRUM KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od 2014 roku pod patronatem miesięcznika „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA” i w ramach Wydaw­nictwa PUBLICUS funkcjonuje Centrum Kształcenia Specjalistów do spraw Zamówień Publicznych.

Centrum zostało wpisane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00310/2014.

W kilkunastoletnim już doświadczeniu naszej działalności szkoleniowej – m.in. w ramach zasłużonej i docenianej przez środowisko zamówieniowe „Szkoły Doradcy” – otworzyliśmy nowy, ważny rozdział. Przystąpiliśmy do pracy na rzecz kształtowania i utrwalania zawodu o specjalności: specjalisty ds. zamówień publicznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal­ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.), wydane na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r, nr 69, poz. 415, z późn. zm.), określiło klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Klasyfikacja ta jest stosowana w zakresie: 1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 2) szkolenia zawodowego; 3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego; 4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

To początek drogi do zbudowania podstaw kwalifikacyjnych nowego zawodu, a jednocześnie konstruowania indywidu­alnych programów rozwoju zawodowego osób, które będą się chciały z nim na trwałe związać. Przykładem może być wskazanie w Krajowym standardzie kompetencji zawodowych m.in. na rangę tego zawodu (specjalista), na niezbędne minimalne wykształcenie (licencjat lub studia podyplomowe) oraz perspektywę awansu (po pięciu latach na stanowisku specjalisty na kierownika zespołu ds. zamówień publicznych).

Zamierzamy wykorzystać doświadczenie dwudziestu trzech lat działalności w zakresie współkształtowania systemu zamówień publicznych oraz wiedzę i umiejętności setek naszych ekspertów, autorów oraz najwybitniejszych w Polsce wykładowców i trenerów sprawdzonych w naszej działalności szkoleniowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

PARTNERZY