Magazyn Samorządowy GMINA to ogólnopolski miesięcznik, który przez siedemnaście lat był redagowany i wydawany przez Fundację Promocji Gmin Polskich. Od października 2012r. do końca 2015 roku jego wydawcą było Wydawnictwo PUBLICUS.

Magazyn GMINA stawiał sobie za cel wspieranie lokalnych inicjatyw, lokalnej przedsiębiorczości, popularyzowanie idei spójności oraz harmonijnego rozwoju polskich regionów.

Adresatem GMINY były społeczności małych – miast, miasteczek oraz gmin, ale także dużych aglomeracji miejskich. Publikacje kierowane były do władz samorządowych gmin, powiatów i województw, jak i osób zaangażowanych w prace organizacji pozarządowych czy instytucji kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, zdrowotnych, działających w społecznościach lokalnych. O swoich problemach poczytać mogli lokalni biznesmeni, przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw.