CENTRUM KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pod patronatem miesięcznika „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA" i w ramach Wydaw­nictwa PUBLICUS rozpoczyna działalność Centrum Kształcenia Specjalistów do spraw Zamówień Publicznych.

W dniu 9 września br. Centrum zostało wpisane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00310/2014.

W kilkunastoletnim już doświadczeniu naszej działalności szkoleniowej - m.in. w ramach zasłużonej i docenianej przez środowisko zamówieniowe „Szkoły Doradcy" - otwieramy nowy, ważny rozdział. Przystępujemy bowiem do długofa­lowej i systematycznej pracy na rzecz kształtowania i utrwalania nowego zawodu i nowej specjalności zawodowej: specjalisty ds. zamówień publicznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal­ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.), wydane na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r, nr 69, poz. 415, z późn. zm.), określiło klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Klasyfikacja ta jest stosowana w zakresie: 1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 2) szkolenia zawodowego; 3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego; 4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

To początek drogi do zbudowania podstaw kwalifikacyjnych nowego zawodu, a jednocześnie konstruowania indywidu­alnych programów rozwoju zawodowego osób, które będą się chciały z nim na trwałe związać. Przykładem może być wskazanie w Krajowym standardzie kompetencji zawodowych m.in. na rangę tego zawodu (specjalista), na niezbędne minimalne wykształcenie (licencjat lub studia podyplomowe) oraz perspektywę awansu (po pięciu latach na stanowisku specjalisty na kierownika zespołu ds. zamówień publicznych).

Zamierzamy wykorzystać doświadczenie siedemnastu lat działalności w zakresie współkształtowania systemu zamówień publicznych oraz wiedzę i umiejętności setek naszych ekspertów, autorów oraz najwybitniejszych w Polsce wykładowców i trenerów sprawdzonych w naszej działalności szkoleniowej.

Szczegółowe informacje: kliknij TUTAJ